A partir de l’1 de gener, tots els vehicles taxi aplicats a una llicència estan obligats a portar el lector que permeti el pagament d’un servei amb targeta de crèdit.

L’obligatorietat d’aquest element nou en el vehicle taxi està regulada després de l’aprovació de la modificació de l’article 28 del Reglament Metropolità del Taxi per part del Consell Metropolità de l’ÀMB de l’11 de juliol passat.

La reglamentació corresponent ha estat incorporada en l’ apartat g) del punt 1 de l’article referit , amb el redactat següent:

Artcle 28. Elements obligatoris en els taxis

g) Lector que permeti als usuaris el pagament amb targeta bancària o, si s’escau, l’equivalent en sistemes de pagament mòbil.

Veure BOP de l’11 de juliol adjunt

Recordatori:

El nom de comerç de la TPV (Terminal Punt de Venda) ha de figurar de la manera següent:

TAXI LLIC. xxxxx (xxxxx és el número de la llicència sense zeros davant).

Per exemple, el nom de comerç de la llicència 560 serà: TAXI LLIC. 560